Gradu

Otsikko: Linuxin käyttö ja naissukupuoleen kohdistuvat odotukset.

Esipuhe

Minulla on ollut ilo ja etuoikeus työskennellä pro gradu -työn kanssa tavalla, jossa on piirteitä ideaalista akateemisesta tutkimusprosessista (mikä ei toki vielä tee siitä hyvää tiedettä). Työn tekeminen on kestänyt pitkään, vaikka selkeää alku- ja loppupistettä sille onkin vaikea löytää. Työ ei ole ollut pelkkä suoritus, vaan sitä on usein tehty aihepiiristä innostuneena. Työhön on kuulunut intensiivisiä ja vähemmän intensiivisiä jaksoja, ja kiinnostuksen kohteet ovat vaihdelleet ajan kuluessa niin, että toisinaan innostus ja huomio ovat olleet myös gradun ulkopuolisissa asioissa.

Minulla on ollut ilo harrastaa gradunteon aikana monia aihepiirejä, kuten poliittista taloustiedettä ja taloussosiologiaa, tilastollisia menetelmiä, yhteiskuntateoriaa ja yhteiskuntatieteiden filosofiaa, suomalaisen sosiologian historiaa sekä leikin, pelien ja pelisuunnittelun tutkimusta. Aina kiinnostuksen kohteet eivät ole menneet aivan yksiin sen kanssa, mikä olisi gradua ajatellen relevanttia. Tästä syystä tekijän puhti ei ole kohdistunut pelkästään graduun, ja toisaalta gradun painotukset ovat eläneet ja kasvaneet tekijänsä mukana.

Yksi merkityksellinen alkupiste gradulle oli keväällä 2008 järjestetty, hieman omituisella tavalla järjestäytynyt lukupiiri. Puhutaan ajasta ennen globaalia finanssikriisiä, euroalueen kriisiä ja Perussuomalaisten nousua. Lukupiirissä käsiteltiin muiden kirjojen ohessa Bergerin ja Luckmannin Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Ian Hackingin The Social Construction of What sekä Wiebe Bijkerin Of Bicycles, Bakelites and Bulbs. Bijkerin konstruktionistinen teknologian sosiologia sekä samaan aikaan tapahtunut ensimmäinen kosketus faktorianalyysiin olivat seuraavana lukuvuonna kirjoitetun kandidaatin tutkielman pääainekset. Kandidaatin tutkielmassa tutkin kyselyaineiston avulla mielikuvia, joita Linuxin käyttäjät liittävät Linuxiin, Windowsiin ja Mac OS X:ään. Gradun kannalta kandidaatin tutkielma on tärkeä, koska sen aineisto sisältyy graduun, samoin teoreettinen viitekehys ja analyysit kehiteltyinä versioina.

Gradun tutkimussuunnitelma syntyi varsin nopeasti kandidaatin tutkielman jälkeen, mutta sen jälkeen päätoiminen gradunteko loppui oikeastaan pariksi vuodeksi, kun toimin tutkimusapulaisena pelitutkimusryhmässä ja harjoittelijana Westermarck-seurassa. Toisen merkittävän tauon aiheutti vaihto-opiskelu ja harjoittelu Uppsalan yliopistossa keväällä ja kesällä 2013. Valtaosa gradusta on syntynyt vuoden 2012 aikana ja syksyllä 2013.

Yhtäältä nykyaikaisen yliopistobyrokratian ja toisaalta työn ohjaajan näkökulmasta tällainen ”akateeminen” prosessi ei ole paras mahdollinen. Kiitän näitä tahoja tuesta ja sietokyvystä. Muutenkaan gradu ei tietenkään ole yksin tekijänsä aikaansaannos, vaan lukuisat luennoitsijat, seminaarilaiset ja kahvipöytäkeskustelujen osallistujat ovat edesauttaneet sen syntyä. Erikseen on mainittava Tere Vadén, joka sai minut alun perin kiinnostumaan avoimen lähdekoodin kysymyksistä, kandiseminaarin vetäjä Tarja Aaltonen, monia seminaareja ja lukupiirejä luotsannut Jari Aro, yhteiskuntatieteiden filosofiasta luennoinut Petri Ylikoski sekä graduseminaarini vetäjät Ilkka Arminen ja Matti Hyvärinen.

Sisällys

1 Johdanto

2 Linuxin lyhyt sosiaalihistoria

3 Sosiaalinen todellisuus, sukupuoliroolit ja teknologia

4 Naisten ja miesten Linux: kyselyaineiston analyysi

5 Linuxin naiskäyttäjiin kohdistuvat rooliodotukset: haastatteluaineiston analyysi

6 Tutkimustulosten tulkintaa ja reflektiota

Lähdeluettelo

Liite 1: Kyselyn saate ja lomake

Liite 2: Faktorianalyysi ja summamuuttujien muodostaminen

Liite 3: Taulukoita ja kuvioita

Liite 4: Haastattelurunko

Vastaa