Lähdeluettelo

(Muokattu 16.10.2013)

Aittola, Tapio & Raiskila, Vesa (1994) Jälkisanat. Teoksessa Peter Berger & Thomas Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. Alkuteos The Social Construction of Reality (1966). Helsinki: Gaudeamus, sivut 213-231.

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (2010) Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen jäljillä. Teoksessa Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, sivut 372-392.

Alasuutari, Pertti (1993) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Benkler, Yochai (2006) The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press.

Berger, Peter & Luckmann, Thomas (1994) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. Alkuteos The Social Construction of Reality (1966). Helsinki: Gaudeamus.

Bijker, Wiebe (1995) Of Bicycles, Bakelites and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. MA: MIT Press.

Castells, Manuel (2000) Informationalismi ja verkostoyhteiskunta. Teoksessa Pekka Himanen: Hakkerietiikka ja informaatioajan henki. Helsinki: WSOY.

Corber, Jonathan & Kroah-Hartman, Greg & McPherson, Amanda (2012) Linux Kernel Development. How Fast it is Going, Who is Doing It, What They are Doing, and Who is Sponsoring It. The Linux Foundation.

Fitzgerald, Brian (2006) The Transformation of Open Source Software. MIS Quarterly 30:3, 587-598. [Ei viitata leipätekstissä?]

Grosz, Elizabeth (2013) Sukupuoliero ja essentialismin ongelma. Niin & näin 20:2, 61-71. Alkuteos Sexual Difference and the Problem of Essentialism (1989).

Hacking, Ian (2009) Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? Alkuteos The Social Construction of What? (1999). Tampere: Vastapaino.

Heiskala, Risto (2000) Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Heiskala, Risto (2012) Mitä yhteiskuntateoria on? Sosiologia 49:2, 83-99.

Heiskala, Risto & Husso, Marita (ilmestyy?) The power of institutions in shaping agency. The case of gender.

Himanen, Pekka (2000) Hakkerietiikka ja informaatioajan henki. Helsinki: WSOY.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (2012) Kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2012) Poikkeavuuden kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, sivut 175-225.

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri (2004) Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

Levesque, Michelle & Wilson, Greg (2004) Open Source, Cold Shoulder. Dr. Dobbs. [Ei viitata leipätekstissä?]

Levy, Steven (1984) Hackers. Heroes of the Computer Revolution. Lontoo: Penguin Books.

Marx, Karl (1859) Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy.

Mikkonen, Teemu & Vadén, Tere & Vainio, Niklas (2007) The Protestant Ethic Strikes Back. Open Source Developers and the Ethic of Capitalism. First Monday 12:2.

Moilanen, Jarkko (2009) Realms of Cyberwarriors – Definitions and Applications. Pro gradu -tutkielma, valtio-oppi. Tampere: Tampereen yliopisto.

Nafus, Dawn & Leach, James & Krieger, Bernhard (2006) FLOSSPOLS Deliverable D 16. Gender: Integrated Report of Findings. [Ei viitata leipätekstissä?]

Ormrod, Susan (1995) Feminist Sociology and Methodology: Leaky Black Boxes in Gender/Technology Relations. Teoksessa Keith Grint & Rosalind Gill (toim.) The Gender/Technology Relation. Contemporary Theory and Research. Lontoo: Taylor & Francis, sivut XXXX.

Polanyi, Karl (2009) Suuri murros. Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. Alkuteos The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time (1944). Tampere: Vastapaino. [Ei viitata leipätekstissä?]

Raunio, Kyösti (1999) Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Helsinki: Gaudeamus.

Raymond, Eric (1999) The Cathedral and the Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary. Sebastopol: O’Reilly.

Rojola, Sanna (2000) Donna Haraway – mieluummin kyborgi kuin jumalatar. Teoksessa Anneli Anttonen & Kirsti Lempiäinen & Marianne Liljeström (toim.) Feministejä – aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino, sivut 137-160.

Ronkainen, Suvi (1999) Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Helsinki: Gaudeamus.

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (2005) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (2010) Haastattelun analyysin vaiheet. Teoksessa Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, sivut 9-36.

Searle, John R. (1995) The Construction of Social Reality. Lontoo: Penguin.

Suoninen, Eero (2012) Identiteettien rakentuminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, sivut 89-130.

Töttö, Pertti (2004) Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

Vadén, Tere (2006) Karhun nimi. Kuusi luentoa luonnosta. Tampere: Niin & näin.

Vadén, Tere & Stallman, Richard (2002) Koodi vapaaksi. Hakkerietiikan vaativuus. Tampere: Tampere University Press.

Vehviläinen, Marja (2002) Teknologinen nationalismi. Teoksessa Tuula Gordon & Katri Komulainen & Kirsti Lempiäinen (toim.) Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Tampere: Vastapaino, sivut 211-229.

Weber, Max (1980) Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Alkuteos Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905). Helsinki: WSOY. [Ei viitata leipätekstissä?]

Vastaa